Discrimination-Policy-IMG

Discrimination Policy

Three Rivers Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Three Rivers Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. Three Rivers Health provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us such as an interpreter or translator. If you need these services, your provider can supply them to you or you can call 1-269-278-1145. If you believe that Three Rivers Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the Compliance Officer at 701 S. Health Parkway, Three Rivers, MI  49093. The name, telephone number, fax number and email address of the Compliance Officer is located on our website at www.trhealth.org. You can file a grievance in person or by mail, fax or email.  If you need help filing a grievance, the Compliance Officer is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-269-278-1145.

1-269-278-1145 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-269-278-1145.

ܢܿ ܘܬܼ ܝܠ ܒܼܿ ܩܕ ܢܘܿ ܬܝܼܨܡܵ ،ܐܝܵ ܪܵ ܘܿ ܬܐܵ ܐܢܫܠ ܢܘܿ ܬܝܼ ܡܙܡ ܿ ܿ ܿ ܸܗܼ ܐܟ ܢܘܬܚܐܼ ܢܐ :ܐܪܗܘܙ ܵ 1-269-278-1145 ܼܿ

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-269-278-1145.

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-269-278-1145.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-269-278-1145 번으로 전화해 주십시오.

ল�য্ কর‍নঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল� আেছ। েফান কর‍ন ১-1-269-278-1145)।

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-269-278-1145.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-269-278-1145.

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-269-278-1145.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-269-278-1145)まで、お電話にてご連絡ください。

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-269-278-1145.

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-269-278-1145.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-269-278-1145.